İşletme Sorumlusu Görev Tanımı

“Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” nin 60. Maddesinde geçen “Yüksek Gerilimli Kuvvetli Akım Tesislerinde can ve mal emniyeti bakımından teknik konulardan sorumlu olarak,  bir elektrik mühendisi olması” hükmü uyarınca yüksek gerilim bulunan her tesiste Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu olması zorunludur. Bu kapsamda sorumlu olacak kişilerin özellikleri Yönetmelikler sayfamızdan da bulabileceğiniz Emo Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği kapsamında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte ve Elektrik Mühendisleri Odasının (EMO) yayınladığı “Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesi”nde, işletme sorumlusunun görev,yetki ve sorumlulukları açıkça belirtilmiştir.

– Yüksek gerilim(YG) tesisi, anma değeri 1 kV üstü olan enerji alınan nokta ile ana şalter arasında ki alandır. Ana şalter yüksek gerilim tesisine dahil değildir.

– İşletme Sorumluluğu, YG tesislerinin işletme sorumluluğunun Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde üstlenilmesi, işletme personelinin eğitimi, manevra talimatlarının hazırlanması, güvenlik önlemlerinin alınması, işletme esnasında ortaya çıkan arızalara müdahalelere nezaret edilmesi ve gerekli manevraların yapılması, sorumlulukları ile ilgili konularda işletmeye, EMO’ya ve ilgili dağıtım şirketine gerekli raporların verilmesi, gerekli test ve bakımların yaptırılması, gerekli iş güvenlik malzemelerinin tesiste bulundurulmasının sağlanması hizmetleri başta gelmek üzere 5. maddede tanımlanan hizmetlerin tamamıdır.

– İşletme sorumlusu, Sözleşmenin imzalanması ile YG tesisine ait her türlü işletme sorumluluğunu üstlenmiş olacak, yasalara karşı sorumluluğun dışında işverene ve elektrik dağıtıcı kuruluşa karşı sorumlu ve muhatap olacaktır.

– İşletme sorumlusu, sözleşme imzalandıktan sonra, tesisin mevcut durumunu denetleyecek, işletme yönünde eksik veya kusur bulunup bulunmadığını inceleyerek, işverene rapor edecektir.

– İşletme sorumlusu, belirlenen işletme personelinin eğitimini yapacak ve yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alacaktır.

– İşletme sorumlusu, YG tek hat şemasını hazırlayarak, YG hücrelerin olduğu bölüme asacaktır.

– Manevra talimatları işletme sorumlusu tarafından hazırlanacak, tesisteki personele imza karşılığı teslim edilecek ve hücrelerin olduğu bölüme asılacaktır.

– Güvenlik malzemelerinin kontrolleri yapılacak, var olanların bakımları yapılacak, çalışma testleri yapılacak, eksik veya kusurlu malzemeler işverene raporlanarak temin edilmesi sağlanacaktır.

– Yapılacak manevraları işletme sorumlusunun yapması esastır. Ancak işletme sorumlusu, sorumluluk kendisinde olmak kaydıyla manevranın bir bölümünü veya tamamını işletme personeline yaptırabilir. Talimat dışında yapılan manevralardan doğacak kazalardan İşletme Sorumlusu sorumlu değildir.

– İşletme sırasında olaşabilecek açmalarda, açma sebepleri İşletme Sorumlusu tarafında araştırılacak, gerekli manevralar sorumlu tarafından yapılacaktır.

– İşletme Sorumlusu, işletme yönünden işvereni Tedaş(veya yetkili kuruluş) nezdinde temsil etmekle yetkili ve sorumludur. Enerji kesme, açma, kesinti, arıza gibi konularda görevli şirketle gerekli ilişkileri sürdürmek İletme Sorumlusunun görevidir.

– İşletme Sorumlusu, işveren, görevli şirket (Tedaş) ve bakımcı ile iletişimi sürdürerek, bakım işlerinin takvimini ayarlamak ve gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

– Bakım ekibine teçhizatın enerjiden yoksun ve topraklı olarak teslimi, bakım sonunda teçhizatın kontrolünün yapılarak teslim alınıp, normal işletmeye geçilmesi işletme sorumlusunun görevidir.

– İşletme sorumlusu, mevcut teçhizatın durumunu sürekli olarak izleyecek,  tesisin aşırı zorlanmasından önceden haberi olacak şekilde gerekli gördüğü değerleri, hazırlayacağı tablolara işleyecek veya işletecektir. Yaptığı değerlendirme sonucu müdahale gerektirecek bir durumun oluşması durumunda işverene durumu yazılı olarak raporlayacaktır.

– İşletme sorumlusu, tesisin günlük bakımını işletme personeli tarafından yapılmasını sağlayacaktır.

– Aktif ve reaktif enerji tüketimlerinin izlenmesi ve kompanzasyon tesisinin sağlıklı çalışıp çalışmadığının denetlenmesi özel sözleşme hükümlerine tabidir.